Annonce 1

Almenvellets interesser på CO2 belastningens og forbrugernes regning.

Annonce 15

Historien handler om hvorledes begrebet ”almenvellets interesser” magtmisbruges over for borgerne

Ordene ”almenvellets interesser” er brugt af Brønderslev kommunes tekniske udvalg, som afslag, i forbindelse med at forbrugere har ansøgt om dispensation fra lokalplanen, om at udtræde af Brønderslev forsynings varmeværk.

Da Brønderslev varmeværks nye anlæg opføres med kommunal bevilling i ryggen, bruges der ca. 375 mio. kr. og der er tilsluttet ca. 4.700 forbrugere, man kan med et simpelt regnestykke sige at hver forbruger har investeret ca. 80.000 kr. – alene i den nye udbygning af værket vel at mærke.

Et konkret forbrugseksempel fra en forbruger er på 18.000 KWh som totalt koster forbrugeren 18.000 kr., med de faste m2 afgifter og målerleje, det giver en samlet pris på ca. 1 kr. pr. KWh afleveret varme hos slutbrugeren.

Den teknologiske udvikling har overhalet fjernvarmen

Den teknologiske udvikling inden for decentral vedvarende energi har udviklet sig meget, det er nu muligt at opvarme samme omtalte hus med de 18.000KWh varme, med en moderne varmepumpe med en virkningsgrad på scop 5, således at forstå, at hver gang man forbruger 1 KWh strøm, afgiver den på årsgennemsnit 5 KWh varme, så det totale strømforbrug til driften af varmepumpen er 3.600KWh strøm, disse kan indkøbes til ca. 1,5 kr. så det totale driftsmæssige beløb er 5.400,- kr. pr. år.

Forbrugeren kan vælge at installere nogle solceller, og yderlige få elregningen ned, men dette er ikke medregnet i dette eksempel.

Det står derfor ret tydeligt, at varmen kan produceres til under en 1/3 efter investeringen

Nye VE-teknologier er allerede i markedet, så som solceller, husstandsvindmøller, batteribanker, og elbilen, alle disse nye teknologier er VE-ready, dette betyder at de kan udnytte hinandens energiforbrug og produktion, så man får en sund og fornuftig balance i en families energiforbrug og produktion, man kan endda lagre energi fra nettet på sin batteribank og evt. en akkumulerings tank, når strømmen er meget billig, når solen skinner eller husstandsvindmøllen snurrer, samtidig med elbilen forsynes, mulighederne er uendelige og udviklingen går stærkt.

Brønderslevs fjernvarmes udvikling

Fjernvarmen i Brønderslev startede under beskedne forhold i 1919 med en diselmotor der fungerede som elværk for Brønderslev by. I 1921 blev den nærtliggende Skolegade skole forsynet med fjernvarme fra diselmotorens kølevand, hvorved et af de første fjernvarmeanlæg i Danmark blev etableret. Siden fik de huse, der lå i nærheden også fjernvarme.

I 1947 og de følgende 10 år kom der for alvor blus på fjernvarmen i Brønderslev. I 1956 byggede Kommunen en varmecentral med fem kedler i Skolegade, og da Boligforeningen PM opførte de store bolig blokke i Frederiksgade, blev varmecentralen i Frederiksgade etableret.

I takt med at Brønderslev by voksede og fik nye institutioner, plejehjem og gymnasium udbyggedes fjernvarmen i 1968 med en kedelcentral på Eventyrvej, og i 1976 på Nordens Alle. 
Fjernvarmen dækkede nu hele Brønderslev by med en række anlæg, centaler og pumpestationer. Anlæggene brugte fuelolie som brændsel frem til 1986-87, hvorefter de gik over til den mere miljøvenlige naturgas.

Desuden fik vi varme fra et privat halmværk, som blev drevet af en række lokale landmænd. Endvidere modtog vi overskudsvarme fra en privat virksomhed beliggende på Industrivej, hvor der blev etableret en central. Virksomheden stoppede leveringen i 2006 som følge af, at virksomheden skulle foretage investeringer i forbindelse med leveringen af overskudsvarmen.

I 1995 blev det naturgasfyrede kraftvarmeværk på Virksomhedsvej indviet. Baggrunden for kraftvarmeværket var varmeforsyningslovens bestemmelser om omstillingen til kraftvarme. Det eksisterende halmfyr kunne ikke leve op til lovens krav og den 22. december 1993 blev det besluttet at bygge det nuværende kraftvarmeværk.

I 2009 blev der installeret to gaskedler til ren varmeproduktion som et supplement i de perioder, hvor det blev for dyrt at producere varmen på motoranlægget.

I 2013 blev som det sidste nye indviet en af Danmarks største elkedler, som benyttes til varmeproduktion i de perioder, hvor strømmen er meget billig.

Det nye flikværk, som er idriftsat i 2018, producerer både varme og strøm.

CO2 forurening var et begreb som ikke fandtes da fjernvarmen blev opført

Brønderslev fjernvarmes udvikling gennem tiden viser, som så meget andet, at i fortiden var det miljømæssige aspekt ikke en tungtvejende del af opgaven, her var hovedopgaven at forsyne forbrugeren, uden væsentlig omtanke for miljøet.

Vi ser desværre den samme problematik i dag, hvor værket kører med et ledningstab på 25 %. Energi der skal produceres og spildes lige ud i den blå luft, med CO2 forurening til følge, alene spildet i rørtabet kan opvarme over 1000 almindelige parcelhuse!!

Hvis man havde individuelle varmepumper ville varmespildet ikke forefindes, og da over 50 % af elforbruget til varmepumpen i dag kommer fra VE-energi, vil CO2 belastningen være reduceret med ca. 70 -80 %, og på sigt endnu mere efterhånden som de fremtidige VE energi initiativer bliver udført med havvindmølleparker mv.

Fine ord med plads til modifikationer

Hovedforsyningen af Brønderslev værket sker med træflis 43.000 ton pr. år, eller 10 lastbillæs om dagen i gennemsnit. Værkets ledelse fortæller at det er 100 % CO2 neutralt og bæredygtigt. Det er fine ord med plads til modifikationer. Bearbejdningen af træmassen til flis og transporten til fliskedlen sker med brændstof i form af olie hentet fra undergrunden, hvorimod brændstoffet til en varmepumpe er el som transporteres i el-ledningerne.

Både danske og internationale forskere, energieksperter, og rapporter fra ind og udland, konkluderer samstemmende, at Danmarks uhæmmede forbrug af biobrændsel langt fra er bæredygtigt, og at det også er en CO2 belastning som ikke passer med de regnestykker der stilles op. Forskerne siger at man netop har en problematik, når man fælder et stort træ som producerer en masse ilt ved fotosyntese, kontra træet holdes i live i skoven og gavner miljøet, fordi det tager 30-50 år inden det virkelig tager fart, og at man på et splitsekund har fældet og forbrændt træet hvorved der ikke tilføres ilt til atmosfæren, og CO2 balancen forværres.

Det er ikke det enkelte træ, der er problemet…..det er mængden…

Hvis vi nu forestiller os at hele Sjælland og Fyn var fyldt med fuldvoksne træer, og vi skovede dette på en gang, så ville vi have dækket det forbrug vi pt. bruger i Danmark på 1 år. Denne øvelse sætter forbruget i perspektiv, og viser klart og tydeligt at vi i Danmark ikke lever bæredygtigt, vi lever på bekostning af at drive rovhugst i andre lande på skovmassen. Resultatet er stigende CO2 i atmosfæren, og mindre iltproduktion, der gør at vores atmosfære lider, samtidig med vi fjerner biosfærens iltapparat. Hvad siger moralen om det, og om dem der har bestemt det skal være sådan? hvilke interesser varetager disse lønnede folk, og hvad lever de af?

”Klimaministeren” udtaler sig således.

Lars Chr. Lilholt siger, Nu har vi ophævet forbrugerbindingerne på nye udstykninger fra nytår 2019, og bindingerne på alle andre forbrugere Bør ophæves så borgerne frit kan vælge varmeforsyning, EU har nok haft en snak med Danmark, således at forstå at selv i Danmark skal man overholde EU-lovgivning.

Klima rådets Expert Peter Birch sørensen

Vi bør stoppe det overdrevne biomasseforbrug siger Peter birch, og vel næppe uden grund. Se konklusionerne i rapporten.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/klimaraadet-langer-ud-efter-biomasse-ofte-sort-som-kul

Varmeværkets ledelse, som også har sammenblanding med det politiske hverv i byrådet, udtaler sig således:

”Ophævelse af allerede pålagte tilslutningsforpligtelser virker på lang sigt udhulende på den kollektive varmeforsynings økonomiske grundlag. Det vil også være til ugunst for miljøet, da varmeforsyningen i Brønderslev er så godt som 100 % fossilfri. Og den individuelle løsning, der for den enkelte i nogle tilfælde ser gunstig ud, er ikke altid økonomisk på et mere bredt samfundsmæssigt plan.

Kollektive varmeløsninger kan etableres og drives mere rentabelt og mere miljømæssigt forsvarligt med større forsyningssikkerhed i det store perspektiv. Derfor vil det også være i almenvellets interesse, at flest mulige kunder i forsyningsområdet forbliver som fjernvarmekunder”. Citat slut.

der er forskel på at udøve CO2 diktatur, og på at nedbringe CO2 mest muligt effektivt. Ordet, CO2 demokratisk diktatur forurening, kunne være et nyt ord i ordbogen på denne baggrund.

Moralen fra varmeværkets ansvarlige ledelse, og kommunens teknik og miljøudvalg er:

Vi har med loven i hånden, ret til at bestemme over jer 4.700 forbrugere, hvad der er bedst, billigst, og mest miljøvenligt, og vi er de klogeste til at vide noget om det, og forholder os ikke til et varmetab på 25 % i fjernvarmeanlægget og fjernvarmenettet, samt den teknologiske udvikling der er inden for individuel opvarmning med varmepumper og VE energi, og de fordele det har for forbrugeren. Desuden er afbrænding af biobrændsel 100% CO2 neutralt i alt evighed, amen.

 

Men mon også forbrugerne ser det sådan fra deres synspunkt?

Hvis vi nu antager at forbrugerene var blevet spurgt om de vil investere ca. 80.000 kr. hver, alene i udbygningen af det nye varmeværk, med ovenstående viden i hænde, og med valgmuligheden, at vælge mellem en varmepris, der var 2/3 højere end varmeværkets, og være medansvarlig for en CO2 belastning på 70 -80 % mere, end hvis de valgte en individuel VE-energiløsning med varmepumpe og fremtidsperspektiver for medbestemmelse af yderligere indkøb af bæredygtige VE-teknologier som solceller mv…. som giver individuelt personligt ansvar for miljøet, og evt. med en kommunal lånegaranti for investeringen på lige fod med den som tilbydes varmeværket:

Hvad havde de 4.700 forbrugere mon så svaret, og hvilket mandat havde de politiske kræfter og varmeværkets bestyrelse så haft?

På den baggrund kommer ordene ”almenvældets interesse” til at klinge hult i borgernes øre.

Måske er næste skridt for magthaverne, at der skal nedgraves kølerør i jorden, tvinge køleskabs- og fryseejere på fjernkølingsværk med tvangstilslutning, eller er det okay at disse drives af en lille varmepumpe som sidder under køle og fryseskabet, en teknologi vi har fået lov til at investere i individuelt i 50-70 år? Måske vil fjernkølingen også dække rumkøling på varme sommerdage, men den opgave kan lige så vel løses af en varmepumpe, kommercielt tilgængelig i dag.

En klog ung mand, hviskede en ung blond pige i øret, at energi, politik og særinteresser intet har med sund fornuft at gøre, hvorpå pigen svarede at det har sex og kærlighed nødvendigvis heller ikke.

Lars Erling Sørensen

Energi ingeniør med speciale i VE teknologi.

Best. medlem i NGO organisationen www.denfo.dk

Annonce 16