Annonce 1

DENFO kræver forbrugersikkerhed i forsyningssektoren.

Annonce 15

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget

Bjerringbro, den 14. januar 2019.

Henvendelse vedr. Forsyningstilsynets manglende/mangelfulde tilsyn med el- og varmeforsyningsvirksomheder.

Anmeldelse af vedtægter til Forsyningstilsynet:

Efter at DENFO havde opdaget, at bestyrelsen i Viborg Fjernvarmeforening havde bevilliget sig selv honorar uden det var godkendt på foreningens generalforsamling, da budgettet ikke bliver godkendt på foreningens generalforsamling. Satte DENFO sig for at undersøge om der var flere fjernvarmeselskaber, der heller ikke godkendte budgetterne på generalforsamlingen, og hvad årsagen til dette kunne være.

Til det formål bad DENFO om aktindsigt i fjernvarmeselskaberne anmeldte vedtægter for 405 fjernvarmeselskaber hos Forsyningstilsynet[ og fik det, dog med undtagelse af 55 selskaber, hvis vedtægter Forsyningstilsynet trods anmeldelsespligt ikke havde.

Af de resterende 350 selskabers vedtægter blev budgettet godkendt i 8 selskaber, i 46 selskaber var budgettet ikke nævnt i dagsorden til generalforsamlingen og i de resterende bliver budgettet blot fremlagt på generalforsamlingen uden afstemning / godkendelse. Der er således 342 selskaber, hvor samme problematik som i Viborg Fjernvarmeforening kan være gældende.

I en pressemeddelelse fra den 10. januar 2019 opfordrer Dansk Fjernvarme[iii] til fuld åbenhed om honorering af bestyrelserne i fjernvarmeselskaber iht. godt bestyrelsesarbejde, men Dansk Fjernvarme mener ikke, at det er nødvendigt, at honoreringen godkendes på selskabernes generalforsmling. Det står i kontrast til Erik Hørlycks bog ”Dansk Andelsret”, hvor der på side 221 står:

”Der gælder næppe nogen udfyldende regel om, at bestyrelsesmedlemmer i et andelsselskab har krav på honorar. Det må dog antages, at generalforsamlingen (repræsentantskabet) kan træffe bestemmelse herom, også selv om vedtægterne ikke udtrykkeligt fastslår, at bestyrelseshverv er honorerede.

Uden hjemmel i vedtægterne kan bestyrelsen ikke bevilge sig selv honorar, idet bestyrelsen i så henseende er inhabile (selvkontrahering), jf. Kauffmann: Interessekonflikt og selvkontrahering (1972) s. 91 og Sindballe IIs s. 129.”

Anmeldelse af priser, budgetter, budgeteftervisning, regnskaber mv.

DENFO har for at kunne kontrollere om fjernvarmeforbrugerne ulovligt betaler tilskud til kraftvarmeværkernes elproduktion anmodet om aktindsigt i priser, budgetter, budgeteftervisning, regnskaber mv. hos Forsyningstilsynet. DENFO har opdaget, at alle selskaber anvender samme skemaer uanset om de er reguleret af Varmeforsyningsloven eller Elforsyningsloven. Kraftvarmeværker med en installeret el-effekt på 25 MW eller mindre reguleres udelukkende af varmeforsyningsloven mens kraftvarmeværker med en installeret el-effekt på mere end 25 MW reguleres efter Elforsyningsloven og Varmeforsyningslovens kapitel 4.

For begge typer af selskaber gælder iht. dansk lov, at fordelingen af omkostninger ved forenet produktion mellem el og varme ikke må være urimelig overfor fjernvarmeforbruger[. Og iht. EU’s regler må fjernvarmeforbrugerne ikke yde tilskud til elproduktionen, det vil være krydssubsidiering og dermed ulovlig statsstøtte. Et forhold som de nuværende anmeldelsesskemaer ikke tager højde for.

Det er DENFOs opfattelse, at med bortfaldet af tilskuddet til elproduktionen for nogle kraftvarmeværker, er det nu ekstra nødvendigt, at anmeldelserne af priser, budgetter mv. til Forsyningstilsynet kan fange både en urimelig omkostningsfordeling og ulovlig krydssubsidiering, da ca. 200 fjernvarmeselskaber har meldt ud, at de hæver priserne på fjernvarme netop med henvisning til bortfaldet af tilskuddet til elproduktionen. Dette understreger nødvendigheden af en anden indberetnings måde end den anvendte, således man kan efterleve den af Energiministeriet krævede kontrol. 

Forsyningstilsynets direktør oplyste på et møde i november DENFO om, at Forsyningstilsynet kun stikprøvevis føre tilsyn med priser, budgetter mv., hvilket DENFO under de nuværende omstændigheder ikke finder er tilstrækkeligt. DENFO kan selvfølgelig klage over samtlige anmeldte priser mv., der er gældende i 2019, men det vil kræve, at DENFO først anmoder om aktindsigt i det nødvendige materiale hos Forsyningstilsynet mv. Eller Forsyningstilsynet kan blive pålagt at foretage det nødvendige tilsyn fra politisk hold.

Venlig hilsen

 Michael Hvitfeldt                                            Louis Boe Carslund- Sørensen


Formand                                                                         Næstformand


Forsyningstilsynets afgørelse af 5.11.2018 https://magasinet.denfo.dk/wp-content/uploads/2019/01/Svar-fra-Lars-Chr.-Lilleholt-vedr.-grundbeløbets-ophør-1.pdf

Forsyningstilsynet bilag 1, af 26.10.2018 https://magasinet.denfo.dk/wp-content/uploads/2019/01/Bilag-1-oversigt.pdf

Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholts brev til DENFO af 26. april 2018. https://magasinet.denfo.dk/wp-content/uploads/2019/01/Svar-fra-Lars-Chr.-Lilleholt-vedr.-grundbeløbets-ophør-1.pdf

Annonce 16