Annonce 1

Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i Viborg Fjernvarme er politianmeldt!

Annonce 15

En privat fjernvarmeforbruger har 21. december 2018 anmeldt flertallet af bestyrelsen for Viborg Fjernvarmeforening politiet for overtrædelse af straffelovens § 280:

Straffelovens §280.
For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

  • 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller
  • 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Fra referatet fra bestyrelsens møde den 24. april 2018:

05.04 Fastsættelse af honorar til formand/næstformand Honoraret blev besluttet fastholdt på det nuværende niveau med kr. 120.000,00 til formanden og kr. 60.000,00 til næstformanden.
05.05 Fastsættelse af honorar til øvrige
bestyrelsesmedlemmer
Honoraret blev besluttet fastholdt på det nuværende niveau med kr. 30.000,00 til hvert menigt bestyrelsesmedlem.

Bilag 1.

Fra Referatet fra bestyrelsens møde den 22. maj 2018:

KK forklarede, at LN har fremsendt anke mod måden, at honoraret til bestyrelsesmedlemmerne godkendes på, idet LN ikke finder, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens honorar.

KK har anmodet Erik Bertelsen fra Kromann Reumert om svar på hvorvidt proceduren er i orden. Erik Bertelsen har fremsendt skriftligt svar, hvor Erik Bertelsen forklarer, at han vurderer, at det er sædvanlig praksis, at bestyrelsen fastsætter sit honorar og at generalforsamlingen formelt godkender dette i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fandt, at svaret fra Erik Bertelsen legitimerer den anvendte praksis og besluttede i forlængelse heraf ikke at gøre yderligere.
LN påpegede, at han ikke er enig og vil undersøge sagen nærmere.
KK præciserede, at det alene er formandsskabet og direktøren, der kan igangsætte arbejde hos Erik Bertelsen fra Kromann Reumert.

KK pointerede endvidere, at spørgsmålet omkring bestyrelsen honorar indgår i dagsordenen på det kommende strategiseminar i juni under punktet ”kodeks for god selskabsledelse” og at bestyrelsen her vil tage stilling om der skal foretages ændringer ift. den gældende praksis.
Bilag 2.

Fra referatet fra den ordinære generalforsamling den 24. april 2018:

AD 4. BUDGET FOR INDEVÆRENDE DRIFTSÅR FREMLÆGGES.
Budgettet for indeværende driftsår blev fremlagt ved direktør Morten Abildgaard.

Han fremlagde først det samlede resultatbudget for 2018, hvor der budgetteres med en nettoomsætning på 136 mio. kr., som består af varmebidrag, fast bidrag og målerleje. Når der fratrækkes det forventede salg, nås et bruttoresultat på 52 mio. kr.

Han redegjorde for distributionsomkostninger på 40 mio. kr., administrationsomkostninger på 5 mio. kr. samt energispareromkostninger på 5 mio. kr., som er højere på grund af den del af forpligtelsen, der er videreført fra året 2017. Derudover er der finansiering i forhold til gældsætning af anlægsinvestering. Og dermed opnås et nulresultat i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

Omkring noterne til distributionsomkostninger fremhævede Morten Abildgaard særligt, at der blev budgetteret med et lavt ledningstab på 18,9 % og fremhævede, at foreningen fortsat fokuserer på at nedbringe ledningstabet.

Der er en helt konkret langsigtet plan for at nå et ledningstab på 10 %.
Derefter fik dirigenten ordet, og da der ikke var bemærkninger eller spørgsmål til budgettet, blev budgettet taget til efterretning.
Bilag 3.

Uddrag af advokat Erik Bertelsens redegørelse til Viborg Fjernvarmeforening:

Hvis boligforeningerne har fået for mange stemmer kan dette have påvirket resultatet af afstemninger på Viborg Fjernvarmes generalforsamlinger.

Vi har ikke gennemgået de mange beslutninger på de forskellige generalforsamlinger for at konstatere, om der kunne være blevet et andet udfald med et lavere antal stemmer til boligforeningerne, men det må antages at være tilfældet i nogle tilfælde henset til at forskellen mellem de stemmer boligforeningerne faktisk har fået og måske reelt er berettiget til ved en mere korrekt fortolkning af vedtægterne er markant.

Et medlem af Viborg Fjernvarme kan på den baggrund forsøge at få kendt en eller flere generalforsamlinger eller beslutninger på generalforsamlinger for ugyldige.
Bilag 4

Bilag 1, April 2018 05 referat konst. bestyrelsesmøde

Bilag 2, 2018_05_referat

Bilag 3, 2018-generalforsamlings-referat

Bilag 4, EB vedr stemmeafgivelse og konsekvenser

Egen anmeldelse til Politiet

Annonce 16