Annonce 1

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget.

Annonce 15

DENFO takker for at have fået mulighed for at afgive høringssvar til ovennævnte.

DENFO takker for at have fået mulighed for at afgive høringssvar til ovennævnte.

DENFO har følgende bemærkninger til ovenstående:

Det følger af LBK nr. 1009 af 27/06/2018 § 6 d, at elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke diskriminerende vilkår. Da nedenstående ikke lovligt kan gennemføres over for egen producenter af el på grund af den lovgivning disse er underlagt, derfor kan nedenstående ikke gennemføres overfor resten af elforbrugerne, da det vil være et diskriminerende vilkår.

Solcelleejerne har populært sagt lov til at “lagre” den overskydende elproduktion på elnettet, og deres nettoforbrug minus produktion afregnes en gang om året svarende til den normale forbrugsaflæsningsperiode.

Da solceller har langt størstedelen af produktionen i sommerperioden, mens elforbruget er nogenlunde konstant over året, gør ordningen det muligt at modregne overskudsproduktionen om sommeren i forbruget om vinteren.

Værdien af produktionen svarer således til de sparede omkostninger inklusive afgifter, tariffer mv. til køb af en tilsvarende el mængde, værdien af solcellers elproduktionen er således afhængig af producentens eget elforbrug.

Det er en forudsætning for, at måleren kan løbe baglæns, at elselskabet afregner solcelle og husstandsvindmølle produceret elektricitet fra elproducenten og leveret elektricitet til elproducenten til samme pris pr. kWh.

Foranstående gør, at den bekendtgørelse der er i høring, ikke kan få virkning overfor allerede eksisterende producenter af el på solceller eller andre, da det vil være en diskriminerende adfærd.

DENFO gør opmærksom på, at der pt. verserer en retssag aflagt af DENFO på solcelleejernes vegne mod Energi- forsynings- og Klimaministeriet om manglende overholdelse af ovennævnte. Det er DENFO’s opfattelse, at endnu flere forringelser overfor solcelleejernes retsstilling pt. ikke kan gennemføres, og at de tidligere uhjemlede forringelser overfor solcelleejerne skal bringes til ophør hurtigst muligt.

DENFO henviser Energistyrelses opmærksomhed på § 1 i LBK nr. 1009 af 27/06/2018:

  • “§ 1. Lovens formål er at sikre, at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til elforsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier.
  • Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser og anvendelse af kraftvarme, vedvarende og miljøvenlige energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet.”

Hvis “bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget” indføres, så forårsager det at visse el producerende forbrugergrupper kommer til at betale PSO, elafgift og moms i strid med fritagelsen af PSO og elafgift af egen produceret el. Yderligere er bekendtgørelsen en administrativ ændring, der ikke kan begrundes af en ændring af lovgivningen og er derfor ulovlig.

Med begrundelse i ovenstående har DENFO ikke fundet det formålstjenlig at udarbejde bemærkning til selve indholdet af det udkast til bekendtgørelse, der er i høring. DENFO forventer, at når Energistyrelsen har taget stilling til indsigelserne at de så fremsender et udkast til bekendtgørelse i høring.

DENFO, Danske Energiforbrugere

 

 

Rigsrevisionen
Måle konsekvensen ved Summation og Individuel Eksport-import
2009_1 LSF 162
Brev fra Skatteminister, Karsten Lauritzen
Brev fra Energiminister Lars Chr. Lilleholt

Annonce 16