Annonce 1

Den aktuel status for DENFOs verserende retssag mod Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Annonce 15

Foreningen DENFOs søgsmålskompetence, dvs. adgang til at føre sagen ved domstolene i foreningens navn for herved at forfølge de interesser, de mange omfattede og berørte solcelleejere har, er blevet anerkendt den 20. november 2018.

I marts 2018 indstævnede DENFO (Danske Energiforbrugere), Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med det formål at få anerkendelse af egenproducenternes retsstilling efter lov nr. 722 af 25. juni 2010, den udvidede solcelleordning og den 20-årige overgangsordning, der ved lovens ændring blev givet producenterne og forbrugerne, (lov nr. 1390 af 23. december 2012).

DENFO ønsker således at få fastslået, at de omfattede solcelleejere og forbrugere har krav på at blive afregnet efter det årsbaserede afregningsprincip og tilsvarende fritaget for tariffer mv. og afgifter som fastsat ved loven i 2010.

Dette indebærer, at der ønskes retlig anerkendelse af, at el, der fremstilles og forbruges af producenten selv, er fritaget for elafgift. Mens den resterende el, der måtte fra det kollektive elnet, er pålagt elafgift mv.
Tilsvarende ønskes der retlig anerkendelse af måling, således der sikres retvisende afregning og betaling for de egenproducenter som er omfattet af den årsbaserede afregning, alene kan ske ved anvendelse af en elmåler der kan ”løbe baglæns”, når der er overskudsproduktion eller
ved en separat måling (summationsmåling) af henholdsvis den el som leveres fra nettet og til nettet, hvorefter nettoforbruget er forskellen mellem de to målte værdier.

Målemetoden
Det er en forudsætning for at måleren ”kan løbe baglæns”, således som dette forudsættes efter lovgivningen om den udvidede solcelleordning i 2010, at elselskabet afregner solcelleproduceret strøm fra elproducenten og leverer strøm til el-producenten til samme pris pr. kWh.

Tarif
I forhold til de pågældende producenter er følgevirkningen at disse skal friholdes for Dansk Energis modeltarif 2, herunder betalingen af rådighedstariffer, tariffer og abonnement, ligesom alle mindre VE-anlægsejere får installeret summationsmålere.

Flexafregning
Friholdes for flexafregning.

Der foregår nu et arbejde blandt de involverede advokater med at skære sagen yderligere til, herunder fastlæggelse af de handleforpligtelser, som foreningen mener ministeriet og tilhørende styrelser m.v. har, således at sagen videre kan fremmes med henblik på at få domstolenes endelige stillingtagen til egenproducenternes retsstilling efter solcelleordning fra 2010 og 2012.

DENFOs advokater afleverede den 14. december 2018 yderligere processkrift og Kammeradvokaten skal aflevere sit processkrift senest 11. januar 2019. Dette blev dog udsat til den 25. januar 2019

Der er den 20. februar telefon møde mellem parterne og Advokaten forventer derefter beramning af retssagen med start i efteråret 2019.

Annonce 16